Trafiksäkerhetsrådet


Att cyklingen ökar på många håll i landet är positivt, inte minst i tider då fysisk aktivitet har blivit en bristvara. Det görs emellertid för lite för att öka säkerheten och vi är oroliga för utvecklingen, i synnerhet eftersom den nödvändiga anpassningen av trafikmiljön utifrån ett ökande antal cyklister och gående tar för lång tid. Sverige har inte tid att vänta på en omställning mot ökad trafiksäkerhet för aktiva och hållbara transporter.

Bakom initiativet står följande organisationer: Svensk Cykling, Cykelfrämjandet, Cykelbranschen samt Sveriges Cykelåkerier, men fler väntas ansluta sig. Behovet är stort då fokus i trafiksäkerhetsarbetet tidigare varit att höja säkerheten endast för motorfordonsförare. Åtgärder för att säkerställa sänkt fordonshastighet, vilket har bevisad effekt, har till exempel inte fått samma plats i debatten.

Trafiksäkerhetsrådet kommer att följa upp och opinionsbilda utifrån senaste forskningsrön och fakta kring trafiksäkerhet för att lyfta nivån i debatten. Exempel på frågor kan vara en sänkning av bashastigheten i tätorter, fler säkra passager för oskyddade trafikanter, välutformad infrastruktur och bättre drift och underhåll av cykelvägar och gångvägar.

För mer information, kontakta:
Lars Strömgren, initiativtagare, Trafiksäkerhetsrådet, tel: 073 – 655 45 63